رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران گفت «در ده ماهه امســال یک میلیون دســتگاه خودرو ســوارى در کشــور تولید شده که نسبت به دوره مشــابه ســال گذشــته، حدود۴۲ درصد رشــد داشــته اســت.»

مجتبى خســروتاج درمراســم افتتاحیه نمایشــگاه خودرو گفت «میزان واردات خودرو به گمرکات کشــور در همین مدت حدود ۵۵ هــزاردســتگاه معــادل ۵.۵ درصد میزان تولیــد داخل بوده اســت.»

«این درصدرقم مناســبى براى تعامل بادنیاى خارج و تطبیــق تولیدکننــدگان داخلى با فناورىهــا وتکنولوژى‌هاى روز دنیا اســت. ضمن اینکه با این میزان واردات به بخشــى از نیازهاى گروهها و دهکهــاى خــاص جامعه نیزجواب مثبت داده شــده اســت.»

رئیس سازمان توسعه تجارت درپاسخ به سوالى مبنى براینکه محدودیت در واردات خودرو، مصرفکنندگان را ازدسترســى به محصولات کیفى دنیــامحــروم مىکنــد،گفت «اولا باید تلاش کنیــم تولیدات داخلى را مطابــق بــا نظــر مصرفکنندگان و درســطح اســتانداردهاى جهانى بســازیم تا زمینه رضایت مصرف کنندگان فراهم شــود و از طرفى هم درحال حاضر در شــرایط وفور منابع ارزى بســر نمىبریم که بتوان به هرخودرویى اجازه واردات داد.»