کانسپت جدیدی که کیا بعد از موفقیت مدل سول آزمایش می کند KV7 نام دارد و احتمالاً مبنایی برای ماشینی برای بازار آمریکای شمالی خواهد بود. اگر چه بسیاری از این امکانات در مدلی که در آینده روی خط تولید خواهد رفت وجود نخواهد داشت، اما همه امکانات این ماشین هم خیالی نیست.

مقاله مرتبط: