فیلم تبلیغاتی کادیلاک در سال ۱۹۷۹ برای مدل سویل که در ایران به «کادیلاک ایران» مشهور شد.