در مورد خیلی از سوژه‌ها، با نشان دادن حرکت و یا القای حس حرکت می‌توان پیغام مورد نظر را به بیننده منتقل کرد. علاوه بر منجمد کردن و یا حرکت دادن دوربین به همراه سوژه، ، راه دیگر این است که سوژه را مات کرد. 
مات کردن را می‌توان به دو طریق انجام داد. یکی این که دوربین ثابت باشد و با انتخاب سرعت پایین شاتر، سوژه با سرعتی حرکت کند که سرعت شاتر نتواند آن را منجمد کند. راه دیگر این است که سرعت پایین شاتر را انتخاب کنیم اما دوربین را هم به عمد حرکت دهیم تا همه چیز مات شود. 
در روش اول، اگر فقط سوژه در حال حرکت است و همه عناصر دیگر داخل کادر ثابت هستند – مثل دونده‌ای که از کنار دیواری عبور می‌کند – فقط سوژه مات خواهد شد و در تضاد با پس‌زمینه، خود را نشان می‌دهد. اگر خودرویی با سرعت از کنار جمعیت رد می‌شود، باید سرعتی را برای شاتر انتخاب کرد که خودرو مات شود اما جمعیت در پس‌زمینه مات نشود. 
این که سوژه چقدر مات شود به این بستگی دارد که سرعت شاتر چقدر پایین باشد و این که سرعت حرکت سوژه چقدر است. ماتی زیاد از حد هم شاید باعث شود سوژه قابل تشخیص نباشد. که البته این هم می‌تواند در مواردی مطلوب باشد. 

البته می‌توان با عکس این عمل کاری کرد که سوژه خود را نشان دهد. از دوستی بخواهید گوشه خیابان بدون حرکت بایستد. با سرعت پایین از او عکس بگیرید به نحوی که همه کسانی که از جلوی او عبور می‌کنند مات شوند و دوست شما در تضاد با سایر عناصر که مات هستند بهتر مشخص شود. به خاطر داشته باشید برای سرعت های کمتر از 1:30 ثانیه به سه‌پایه یا سایر ابزار کمکی احتیاج دارید. 
اگر در طول نوردهی و باز بودن شاتر به عمد دوربین را حرکت دهید، همه چیز داخل کادر مات خواهد شد. میزان مات شدن هم بستگی به سرعت شاتر و سرعت حرکت شما دارد. می‌توان دوربین را در همه جهات – چپ، راست، بالا، پایین، به سمت داخل، بیرون، یا مارپیچ – حرکت داد. هرکدام از این حرکت ها تاثیر متفاوتی دارد و فقط با تمرین است که می‌توان این تاثیرات را دید. 

عکس: نشنال جغرافی