بهار خودروسازی در ژنو

در بین نمایشگاه‌های خودروی مطرح در جهان که تعدادشان از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نیست، آن نمایشگاهی از بقیه معتبرتر است که در آن تعداد بیشتری ماشین در نمایشگ...