خودروسازی اروپا در انتظار توفان

حدود دوهفته به نمایشگاه خودرو پاریس مانده و خودروسازان اروپایی هر یک با معرفی مدل‌های تازه خود را برای حضوری پررنگ در این نمایشگاه آماده می‌کنند اما ذهن مدیران ...