جگوار چطور جگوار شد

از همه مدیران، مهندسان و مردان و زنانی که در طول بیش از ۹۰ سال به موفقیت خودروسازی جگوار کمک کرده‌اند هنوز نقش ویلیام لیونز بنیانگذار این کارخانه از همه پررنگ‌ت...