نمایشگاه ژنو امسال ستاره کم ندارد اما این باعث نشد مدل جدید پورشه ۹۱۱ در سایه ستارگان امسال پنهان شود. برای کسانی که با ۹۱۱ آشنا نیستند، مدل جدید شبیه به پورشه‌های دیگر است و تنها فرقش دو نوار قرمز رنگی است که سرتاسر خودرو کشیده شده است.

اما برای کسانی که با تجربه رانندگی با ۹۱۱ آشنا باشند، همین دو نوار قرمز رنگ کافی است. پورشه می‌گوید ۹۱۱ آر نزدیک‌ترین فاصله این کارخانه با ناب‌ترین رانندگی است. جعبه دنده دستی، بهترین صندلی‌های اسپرت و موتور ۹۱۱ جی‌تی۳ آر اس، فرمولی است که پورشه با آن «۹۱۱ آر» را ساخته است.